Niskogradnja su svi građevinski objekti koji se nalaze na zemlji (putevi, mostovi, pruge...), ali i ispod nje (kanalizacione i vodovodne cevi...).

Pre samog početka gradnje puta izvrše se potrebni zemljani radovi, tako što se mašinom izravna, ukloni trava i kamenje i tako dobije ravna površina po kojoj se može nastaviti sa započetom gradnjom.

Posle uravnavanja površine sledi njeno podizanje do visine na kojoj se treba nalaziti put, a to se radi tako što se najpre naspu šljunak i usitnjeni kamen.

Kada se nakon toga uradi hidroizolacija, sledi asfaltiranje podloge. Kada se asfalt spremi i postavi, površina se očisti, a zatim malo pohaba bagerom.

Kako bi se asfalt dobro vezao, nansese se malo katrana i sačeka se da se sve to osuši.

izgradnja puteva, gradnja mostova, mostogradnja, gradnja Niš, gradnja Šimanovci

Niskogradnja Niskogradnja