Vrsta zahteva, procesa, radova: Obrađuju sledeće službe:
Zahtev za izdavanje informacije o lokaciji Odeljenje za urbanizam
Sve uslove obezbeđuje nadležno Opštinsko odeljenje (po Zakonu iz 2014.god) Odeljenje za urbanizam
Zahtev za izdavanje lokaciske dozvole Odeljenje za urbanizam
Izvod iz katastra podzemnih instalacija Odeljenje za urbanizam
Dokaz o vlasništvu - Izvod iz lista nepokretnosti Katastar
Kopija plana Katastar
Uslovi za priključak na infrastrukturu kom. preduzeća Odeljenje za urbanizam
PTT Telekom
JP. - Vodovod i Kanalizacija JP. Vodovod
JP. - Elektrodistribucija JP. Elektrodistribucija
JP. - Energo Gas Energo Gas
Posebni uslovi (Zavod za Zaštitu Spomenika, sanitarni, ekološki, tehnički uslovi…) U zavisnosti od vrste, lokacije I potrebe objekta
Zahtev za izdavanje građevinske dozvole Odeljenje za urbanizam
Glavni projekti A,K,EI,ViK,MI u 3 primerka Projektni biro
Izveštaj o izvršenoj teh. kontroli Glavnih projekata Projektni biro
Dokaz o pravu svojine Katastar
Saglasnosti stanara, suvlasnika ili suseda objekta Overava se u Sudu
Ugovor o radovima sa predsednikom kućnog saveta Overava se u Sudu
Ugovor o uređivanju građevinskog zemljišta Direkcija za izgradnju
Administrativna taksa Odeljenje za urbanizam
Prijava radova se podnosi organu koji je izdao građevinsku dozvolu i nadležnom građevinskom inspektoru i mora da sadrži početak i rok završetka gradnje odnosno izvođenja radova.
Geodetski snimak temelja Firma za geod. radove
Potvrda o usaglašenim temeljima sa glavnim projektom Odeljenje za urbanizam
Zahtev za izdavanje upotrebne dozvole Investitor
Zahtev za izdavanje upotrebne dozvole - stari zakon Investitor
Kopija građevinske dozvole Katastar
Kopija plana sa ucrtanim objektom Katastar
Glavni projekat ili projekat izvedenog objekta Investitor
Tehnička kontrola projekta izvedenog objekta Projekni biro
Potvrda o usaglašenim temeljima sa glavnim projektom Odeljenje za urbanizam
Potvrda o snimljenim dimljacima JKP
Potvrda o Izmirenju obaveza za kontejnere JKP
Atesna dokumentacija i Građevinski Dnevnik Investitor – Izvođač radova
Tehnički pregledi zapisnika o tehničkom pregledu
Naknada za izvršen tehnički pregled Investitor
Zahtev za uknjižbu objekta Investitor
Građevinska dozvola Investitor
Lokaciska dozvola
Upotrebna dozvola Investitor
Zahtev za upis stana Investitor
Overen ugovor u sudu o kupoprodaji Investitor - Kupac
Potvrda Uprave prih. da je plaćen porez na prenos prava Uprava prihoda
Situacioni plan stana Kupac
Uslovi za priključak na infrastrukturu kom. organizacije Odeljenje za urbanizam
PTT Telekom
JP. Vodovod i Kanalizacija JP. Vodovod
JP. Elektrodistribucija JP. Elektrodistribucija
JP. Energo Gas JP. Energo Gas